Mục Tiêu Đào Tạo

Kích hoạt và khơi dậy tiềm năng to lớn của trẻ trong giai đoạn từ 0-6 tuổi nhằm bồi dưỡng những mầm non nhân tài có sức khỏe tốt, trí lực toàn diện, tính cách ưu việt, xây dựng nền móng tốt cho sự phát triển sau này của trẻ: Ngôn ngữ, Tư duy, Thể chất, Trí tuệ, Nhân cách, Năng khiếu.

tam-nhin.gif
Trẻ được phát triển tối đa tiềm năng của mình qua nhiều lĩnh vực